Obchodní podmínky

Martina Karasová
se sídlem na adrese M. Tyrše 481, Hranice IV-Drahotuše, okres Přerov
IČ: 88680380, DIČ: 8553258165

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.stavebnice4u.cz


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") živnostníka Martina Karasová, se sídlem na adrese M. Tyrše 481, Hranice IV-Drahotuše, okres Přerov, s IČ: 88680380 a DIČ: 8553256195 (dále jen „prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou, konečným spotřebitelem (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je provozován prodávajícím na internetové adrese www.stavebnice4u.cz (dále jen „www.stavebnice4u.cz").

2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu na internetové adrese www.stavebnice4u.cz. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

3. Prodávající si vyhrazuje právo ke změnám v obchodních podmínkách, tj. k jejich pozměňování či doplňování. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Veškerá prezentace zboží umístěná na www.stavebnice4u.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2. Www.stavebnice4u.cz obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty spolu se všemi souvisejícími poplatky. Nabízené zboží a ceny za zboží zůstávají v platnosti pouze po tu dobu zveřenění na www.stavebnice4u.cz či po dobu, která je uvedena na www.stavebnice4u.cz. Toto ustanovení neomezuje prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3. Www.stavebnice4u.cz na svých stránkách informuje o nákladech na dodání a balení zboží. Tyto informace jsou platné pro dodávky zboží v rámci území České republiky a Slovenské republiky. Toto ustanovení neomezuje prodávajícího sjednat s kupujícím individuální podmínky o nákladech na dodání a balení zboží.

4. Kupující objedná zboží vyplněním objednávkového formuláře s vyplněním všech požadovaných osobních údajů na www.stavebnice4u.cz, v němž zkontroluje zboží, jež přidal do elektronického nákupního košíku (povahu zboží, název zboží, cenu zboží a počet kusů), zvolí způsoby přepravy a platby za objednané zboží, a v němž vyjádří svůj souhlas se zněním obchodních podmínek. Odesláním vyplněného objednávkového formuláře souhlasí kupující s uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím se považuje za uzavřenou a vzniká doručením přijetí (akceptací) objednávky, která je prodávajícím zaslána kupujícímu emailem (elektronickou poštou prodávajícího na adresu internetové pošty kupujícího, kterou uvedl v objednávce), a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

5. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

6. Prodávající se zavazuje neprodleně po obdržení objednávky od kupujícího potvrdit kupujícímu přijetí objednávky prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty kupujícího, kterou kupující uvedl v objednávce (dále jen „email").

7. Prodávající si vyhrazuje právo požádat prostřednictvím kontaktních údajů, jež kupující zadal v objednávce (např. emailem či telefonicky) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

8. Prodávající si vyhrazuje právo informovat kupujícího prostřednictvím kontaktních údajů, které kupující zadal v objednávce (např. emailem či telefonicky) o změnách v dostupnosti či ceně u zboží objednaného kupujícím a umožnit tak kupujícímu rozhodnout se, zda bude mít o objednané zboží nadále zájem a bude trvat na objednávce, či zda se rozhodne od smlouvy odstoupit. V případě souhlasu kupujícího se změnou uvedenou výše bude zhotovena nová kupní smlouva obsahující informace o zboží odpovídající nově dohodnutým údajům (např. cena zboží, počet kusů, změna druhu zboží). V případě, že kupující nevyjádří souhlas s výše uvedenou změnou, má kupující právo na odstoupení od smlouvy a prodávající je povinen toto rozhodnutí kupujícího akceptovat. V případě odstoupení od smlouvy se prodávající zavazuje zaslat kupujícímu prostřednictvím emailu o tomto potvrzení o odstoupení od kupní smlouvy.

9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady, které mohou vzniknout kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku ve spojitosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení či na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

3. CENA ZA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cenu za zboží a případné náklady, které jsou spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) v hotovosti na dobírku, a to v místě určeném kupujícím, které uvedl v objednávce;
b) bezhotovostním převodem na účet prodávajícího vedený v CZK č. 2900876576/2010, pro zahraniční platby na účet vedený v EUR č. 2300876580/2010 (IBAN: CZ6920100000002300876580, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX) vedeném u FIO banka, a.s., přičemž tento typ platby je možný při každé objednávce;
c) bezhotovostně platební bránou (GoPay), přičemž tento způsob platby je možný při každé objednávce, a to ode dne 26.5.2015.

d) Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO “. V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží. K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby „Twisto“. Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení platby Twistem, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO “.

2. Náklady spojené s dopravným a balným je kupující povinen uhradit prodávajícímu společně s kupní cenou, a to ve smluvené výši (dále jen "cena objednávky"). 

3. V případě, že kupující zvolí platbu dobírkou nebo v hotovosti, je cena objednávky splatná při převzetí zboží.

4. V případě, že kupující zvolí bezhotovostní platbu, je cena objednávky splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

5. Prodávající má právo na změnu ceny zboží v případě, že cena prodávaného zboží je zcela jiná, než obvyklá cena u daného produktu, případně popis produktu je zcela jiný, než je samotný název daného produktu. O této skutečnosti bude zákazník neprodleně informován.

6. Pokud kupující zvolí bezhotovostní platbu, je povinen uhradit cenu objednávky společně s uvedením variabilního symbolu platby, který obdrží emailem od prodejce v platebních pokynech neprodleně po uzavření kupní smlouvy. Cena objednávky je považována při bezhotovostní platbě za uhrazenou v okamžiku, kdy je spolu s určeným variabilním symbolem připsána na účet prodávajícího.

7. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu celé ceny objednávky ještě před odesláním zboží kupujícímu, a to zejména v případech, kdy ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (dle čl. 2.7. těchto obchodních podmínek).

8. Slevy, které prodávající případně poskytne kupujícímu, nelze vzájemně kombinovat.

9. Prodávající vystaví o platbách prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu (dále jen „fakturu"). Prodávající je od 1.1.2016 plátcem daně z přidané hodnoty. Prodávající vystaví fakturu kupujícímu poté, co kupující uhradí cenu objednávky a zašle ji kupujícímu v elektronické podobě emailem na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce.

 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 nového občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 nového občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti(14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla prodávajícího či na email prodávajícího info@stavebnice4u.cz.

3. V případě, že dojde k odstoupení od kupní smlouvy, kupní smlouva se od počátku ruší. Kupující je povinen vrátit zboží prodávajícímu do čtrnácti(14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, nese kupující náklady, které jsou spojeny s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v těch případech, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4. Prodávající se v případě odstoupení od smlouvy kupujícím zavazuje kupujícímu vrátit peněžní prostředky přijaté od kupujícího, tedy kupní cenu zboží, které kupující vrací prodávajícímu, a to do třiceti (30) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající vrátí tyto peněžní prostředky na bankovní účet kupujícího či zašle na adresu, kterou kupující zadal v objednávce, případně dle individuální dohody s kupujícím zašle na jinou adresu či bankovní účet, ovšem tato dohoda musí být potvrzena oběma stranami. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

5. Nárok na úhradu škody, která vznikla na zboží, je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. Do doby, kdy kupující převezme zboží, je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7. V případě, že je společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, to znamená, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

5. PŘEPRAVA A DOPRAVA ZBOŽÍ

1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, respektive náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Nepřevzetí zásilky od dopravce není odstoupením od kupní smlouvy. Uzavřená kupní smlouva je stále platná. Prodávající od kupní smlouvy odstoupí a objednávku stornuje, po uhrazení vzniklé škody v souladu z §520 občanského zákoníku - účelně vynaložených nákladů na balení zboží, manipulaci a dopravu. Tyto náklady činí 150 Kč / 4 EUR včetně DPH. Částka je splatná do 7 dnů po odeslání výzvy k její úhradě na účet prodávajícího. Po uplynutí doby splatnosti je pohledávka předána inkasní agentuře B4B Inkasso s.r.o. a již jde mimo Provozovatele. Výzva je zaslána na elektronickou na adresu kupujícího.

5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě, že kupující shledá porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. S přepravcem o této skutečnosti sepíše záznam o poškozeném obalu zásilky.

6. Další práva a povinnosti na straně kupujícího i prodávajícího při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. V případě nepřevzetí zásilky kupujícím souhlasí zákazník s úhradou paušální částky 150Kč, jakož to účelně vynaložených prostředků na odeslání objednávky (balné, poštovné, manipulace se zbožím). V případě neuhrazení částky 150Kč ve lhůtě 7 pracovních dní bude pohladávka předána inkasní agenture B4B Inkasso, s.r.o. a veškerá další jednání již budou pouze s inkasní agenturou B4B Inkasso, s.r.o.

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména pak ustanoveními §1914 až 1925, §2099 až 2117 a §2161 až 2174 nového občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady a že v době, kdy kupující zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly. Chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal anebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
c) zboží odpovídá jakostí či provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a také
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Ustanovení uvedená v předchozím článku obchodních podmínek se nepoužijí u zboží, které je prodáváno za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla prodávajícího, v němž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6. Další práva a povinnosti stran, které souvisejí s odpovědností prodávajícího za vady, může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) nového občanského zákoníku.

3. Vyřizování stížností kupujících, spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím emailu info@stavebnice4u.cz. Prodávající zašle vyjádření na email kupujícího.

4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6. Kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které vyplnil v objednávce či v uživatelském účtu na adrese www.stavebnice4u.cz (dále společně vše jen jako „osobní údaje").

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při registraci do uživatelského účtu, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené u www.stavebnice4u.cz uvádět správné a pravdivé údaje a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebude osobní údaje prodávající bez předchozího souhlasu kupujícího předávat třetím osobám.

6. Kupující bere na vědomí, že osobní údaje budou zpracovávány po neurčitou dobu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické nebo tištěné podobě.

7. Kupující souhlasem s těmito obchodními podmínkami potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a prohlašuje, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. V případech, kdy by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího o vysvětlení či požadovat po prodávajícím či zpracovateli odstranění takto vzniklého stavu.

9. Pokud kupující požádá o informaci ohledně zpracování svých osobních údajů, je mu ji prodávající povinen předat. Prodávající má ovšem právo za poskytnuté informace podle věty předchozí požadovat přiměřené uhrazení nákladů nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Poskytovatel umožňuje svým zákazníkům účast ve spotřebitelské soutěži RONDO (dále také jen „Soutěž“) provozované spol. Rondo.cz, IČ: 242 47 286, se sídlem v Praha 10, Nepravidelná 329/9, PSČ 102 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 196838 (dále také jako „Rondo.cz“) na stránkách www.rondo.cz. Zákazník výslovně uděluje poskytovateli souhlas s předáním a zpracováním svých osobních údajů společnosti Rondo.cz v rozsahu: jméno, příjmení a e-mailová adresa a to za účelem účasti zákazníka v Soutěži provozované spol. Rondo.cz.

 

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

4. Kontaktní údaje prodávajícího:

    a) adresa pro doručování: Stavebnice4u.cz, Martina Karasová, Nám.Osvobození 434, 753 61  Hranice IV, Česká republika

    b) adresa elektronické pošty: info@stavebnice4u.cz

    c) telefon: +420 605 800 810

 

 

V Hranicích, dne 10.května 2017